Yetkinleşme ve Yönetici Eğitimi

150’ye yakın Alevi demek ve kurumlarının bulunduğu Avrupa ülkelerinde, Alevi toplumunun

istenilen düzey ve verimlilikte işleri yürütebilecek çok sayıda nitelikli insana gereksinme duyulduğu açıktır. Bu alanda şimdiye kadar kayda değer bir çalışma yapılmadığı, kadro düzeyinde görev yapmakta olan kişilerin daha verimli ve başarılı olmaları için herhangi bir proje ve planın uygulanmadığı biliniyor.

Bu eğitimin iki temel yönü var:

1.      Birincisi kadro insanının, etkinlikte bulunduğu ülkenin kurum ve kuruluşlarını, idari yapısını, doğrudan ya da dolaylı ilşkide bulunacağı kurumların işlevleri ve onlarla nasıl ilişkide bulunulacağı vb. konularda yeterli bilgi ve enformasyona sahip olmasıdır.

2.      İkincisi bir Alevi yöneticisinden beklenen kişiliğe, tutum ve davranışlara, gerekli bilgi donanımına sahip olması sağlanmalıdır.

Bunun ilki, her Avrupa ülkesinin kendi özgül koşulları dikkate alınarak, bu konuda uzman olan kişilerin destek ve öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Alevi yöneticinin bulunduğu ve görev yapmakta olduğu ülke ve yönetim diliminde, hangi kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde olacağı, kimlerle veya hangi kurumlarla birlikte iş üreteceği, kısacası temsil ettiği kuruluşun konumunu ve işleyişini en iyi nasıl etkili ve verimli bir hale getireceğini bilmesi gerekir. Bu ise o ülkeyi, kurumlarını, işleyişini, yer ve konumlarını çok iyi bilmesiyle mümkündür. Yazılı ve yüzyüze ilişkilerin nasıl gerçekleştiği, projelerin nasıl yapıldığı ve burada hangi donnelerin yeralması gerektiği vb. daha bir çok konunun bilince çıkarılmasında, bilinçli bir işleyişin sağlanmasında sonsuz bir yarar bulunduğu ve bunun kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu ortadadır. Bunun için Cuma gününden başlamak üzere en azından bir hafta sonu eğitiminin yapılması ciddi bir ihtiyaçtır.

Alevi yöneticisi, Alevilik konusunda da belirli bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Alevilik tarihi, yol ve erkân, edebiyat, tasavvuf, Alevi sorununun çeşitli boyutları ve çözüm yolları vb. konularda söıyleyecek sözü olmayan bir kimsenin kadro düzeyinde iş ıapması, doğrusu büyük bir talihsizliktir.

Bütün bu eksiklerin kısmen de olsa giderilebilmesi için 5 hafta-sonu sürecek bir eğitim etkinliğine ihtiyaç bulunduğu kanısındayız.

Açık Yüksek Öğretim Projesi’nin belirtilen bu alanda da büyük yardımları beklenebilir. Faaliyette bulunulan ülkede varolan sosyal, eğitsel, kültürel yardım kuruluşları ve amaca uygun ilişkilerin geliştirilmesi(informasyon, projelendirme vb). Planlanan eğitim programı şöyledir:

  1. Ülke ve Çevredeki Kurumlarla İlişkiler Bakımından Kuruluşun Konumu.
  2. İslam ve Alevilik Tarihi.
  3. Alevi Yol ve Erkânı.
  4. Alevi Edebiyatı.
  5. Alevi Sorunu ve Çözümü.