Alevilik Dersleri öğretmenlerinin yetiştirilmesi

İslam Dersleri’nin okutulması yönünde Berlin Mahkemesi’nin aldığı karar sonucu, Aleviler’in de kendi inançlarını, Alman okullarında resmen ve dersler halinde okutması olanağı ortaya çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bu olanak Aleviler için son derece büıük bir önem taşımaktadır. Sünni İslam’ın, dünyanın elliden fazla ülkesinde resmen benimsenip okutulduğu herkesçe biliniıor. Örneğin Türkiye’de bizzat devlet eliyle, orta ve yüksek okullar düzeyinde dini eğitim yapılmaktadır. Kuran Kursları, Imam-Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri, Yüksek İslam Enstitüleri bunlardan bazılarıdır. Tüm bu olanakların yanı sıra, „Din ve Ahlak Bilgisi“ adı altında sunulan, gerçekte ise Sünni İslam’ın öğrencilere empoze edilmesinden başka bir şey olmayan bu ders, Anayasa’ya konularak zorunlu hale getirilmiştir. Başka deyişle laik olduğunu iddia eden bir ülkede, Aleviler, Anayasa marifetiyle Sünni olmaya zorlanmaktadır. Alevilik ise hala yasak olup, ne okutulmakta ne Alevi dinadamı yetiştirilmekte ne de devletin maddi ve manevi desteğinden yararlanılmaktadır.

Bu yüzden, Almanya’da Alevilik Dersleri’nin okutulması, Aleviler bakımından son derece büyük bir önem taşımaktadır. Yirmi beş milyon insanın, tarih boyunca baskı altında tutulmuş olan inanç ve kültürünü, Almanya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde serbestçe okuması, toplumumuzun tarihsel özlemlerinden birinin hedefine kavuşmuş olması anlamına gelir.

Açıktır ki, Alevilik Dersleri’nin okullarda okutulabilmesi için, her şeyden önce o dersi Almanca olarak okutacak öğretmenlerin yetiştirilip eğitime hazır hale getirilmelerini gerekli kılmaktadır. Hiç kuşkusuz bu çaba, diğer Avrupa ülkelerindeki gelişrneleri de olurnlu yönde etkileyecek, önümüzdeki süreçte oralarda da meydana gelecek olan fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır.

Alevilik Dersleri öğretmeni olrnası istenen kişinin ille de Alevi olması gibi herhangi bir ayırımın gözetilrnesinden yana değiliz. Esasen bunun için gerçekçi bir neden de yoktur. Öğretrnenin öğretmenlik yapabilmesi için gerekli koşulları taşıması, öğretmenlik yapacak liyakata sahip olması, bizirn için başlıca koşul sayılmaktadır. Bu nedenle daha önce gerekli pedagojik eğitimi almış, öğretrnenlik formasıonuna sahip veya öğretrnenlik yaprnakta olan herhangi bir kimse, Alevilik’le ilgili gerekli bilgileri edindikten sonra, Alevilik Dersleri Öğretmeni olarak da görev yapabilir. Belirtilen koşullara sahip ve istekli olan öğretmenler bakırnından yapılrnası gereken, Alevilik konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bir de, ders kitapları ile öğretmen el-kitabı vb. ders materyalinin hazırlanıp hizrnetlerine verilmesi yeterli olacaktır.

KONUYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Yoğun bir eğitim programı izlenerek, kısa zarnanda yetişmeleri için çaba gösterilecek. Ternel amaç, adaylara Alrnanya ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerli olacak “Alevilik Dersleri Öğretmeni“ resmi sıfatını kazandırmaktır.

Adaylar; öğretmenlik formasyonuna sahip olmak veya bulundukları Avrupa ülkesinde halihazırda öğretmenlik yapabilme durumunda olmalılar. Bununla birlikte yaşadığı ve ilerde öğretmen olarak çalışacağı ülkenin dilini de bilmelidirler.

Öğretmen eğitiminde öğretim üyesi olarak çalışacak kişilerin, Türkiye ya da Avrupa’da herhangi bir yüksek okuldan, üniversiteden diploma almış olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte; Dinler Tarihi, Din Felsefesi, Pedagoji ve Psikoloji, İslam Bilimleri, Osrnanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Din Bilimi, Müzik Bilirnleri gibi disiplinlerden en az birinde uzrnan olmak durumundadırlar.

 

EĞİTİM PROGRAMI

1.DÖNEM:

Aleviliğin Ternel Kavramları

İslam Tarihi

Alevilik Tarihi

Alevilik’te Müziğin Önemi

Osmanlı Ve Türkiıe Cumhuriyeti Tarihi

Aleviliğin Alt-Grupları

2.DÖNEM:

Alevilik’te Törenler ve Bayramlar

Şiilik ve Alevilik

Karşılaştmalı Dinbilim

Avrupa’da Alevilik ve Aleviler

Almanya‘ da Alevi Gençliğin Sorunları

Alman Okullarııı’da Alevilik Eğitimi (yapısı, içeriği, kitaplar)

 

UYGULAMA PLANI

Dersler, bir dönem için 12 hafta sonunu kapsayacak şekilde planlanacak ve bir hafta sonu toplam 12 ders saatinden oluşacaktır. Örneğin Cuma 3, Cumartesi 6, Pazar 3 saat olmak üzere toplam 12 saat sürecek.

Her dersin kredisi 20 olup, bir dönemin toplam kredisi 120’dir.

Her konuyu bir uzman sunacak ve bu iki hafta sonu sürecektir. Böylece her dönem için sadece 6 uzmana ihtiyaç olacak.

Her sınıfta öğrenci sayısı 20 kişiyi geçmeyecek.

Her dersin sınavı, bir sonraki dersin başında ve bir saat olarak yapılacak.

“Dönem” bitirme sınavları için de, dönem sonunda bir Cumartesi günü belirlenecek ve üç saat süren bir sınav yapılacak.

Ders bitirme sınav sorularının hazırlanmasını ve değerlendirilmesini, dersi veren kişi yapacak; dönem sonu sınavlarını ve değerlendirmelerini ise bir komisyon üstlenecek.

Bitirme sınavını kazananlara “Diplom tür Alevitische Religionslehre“ verilecek.

Öğretmen yetiştime konusundaki çalışmalarımız, program olarak, artık uygulama aşamasına gelmiş bulunuyor. Kısa bir süre gerekli duyurular yapılarak öğrenci kaydına başlanacak ve talebe göre dersaneler açılarak işe başlanacaktır. Yaklaşık bir yıl sonra da Alevilik Dersleri Öğretmenleri, sınıflara girmeye hazır hale getirilebilirler.

Ne var ki iş bununla bitmiş olmaz. Açıktır ki başta Almanya olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinin Aleviler’in varlığını ve inanç eğitimi konusundaki haklarını tanımalan ve uygulamaya giden yolu açmalan gerekmektedir. Bunun yanı sıra her ülkedeki merkezi Alevi kuruluşun da Alevileri temsil yeteneğini ortaya koyması, söz konusu bu çalışmamıza omuz vermesi aynca büyük bir önem taşımaktadır.

Akademi, bir eğitim ve bilim kurumudur. Onun demokratik, sosyal ve siyasal planda Alevi toplumunun iradesini temsil edip sözcülük yapması, konumu gereği güçtür. Bu nedenle her ülkedeki merkezi Alevi örgütünün, Akademi’nin bu projesini desteklemesi ve arkasında durması zorunludur.